VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obsah jednotlivých her, dílčích úkolů, designu, zvukového aranžmá je chráněno obsahem autorského práva. Zákazníky prosíme dodržovat mlčenlivost o obsahu hry a nezveřejňovat žádné ani jednotlivé detaily hry ústně ani písemně, na sociálních sítích, blogu, apod.
Děkujeme.

Všechny únikové hry v centru únikových her Quest Games jsou provozovány společností Quest Games s.r.o., se sídlem Brno - Královo Pole, Mojmírovo náměstí 75/2, PSČ 612 00, IČ: 05227216, spis. zn.: 94201 C, Krajský soud v Brně (dále jen “QUEST GAMES s.r.o.“) a jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (“VOP”) a právními předpisy České republiky. Jakékoli spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

QUEST GAMES s.r.o. si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění VOP a to zveřejněním aktuálního znění VOP na svých webových stránkách http://www.questgames.cz/

1. BEZPEČNOST A ODPOVĚDNOST HRÁČŮ

1.a Nezbytnou podmínkou účasti v únikové hře provozované QUEST GAMES s.r.o. je bezpodmínečné dodržování bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky(“dále hráč”), kteří vstoupí do smluvního vztahu se QUEST GAMES s.r.o. na základě jejich uskutečněné rezervace únikové hry. Hráč tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny operátora příslušné únikové hry, může být vyloučen z obchodních prostorů QUEST GAMES s.r.o. na základě rozhodnutí operátora či vedení QUEST GAMES s.r.o. bez nároku na vrácení uhrazené ceny za hru, nebo její části.
1.b Před vstupem do únikové hry, je hráč povinen podepsat prohlášení potvrzující skutečnost, že byl seznámen se všemi bezpečnostními a provozními pravidly a zavazuje se je dodržovat (“prohlášení účastníka”). Bez podpisu prohlášení účastníka nebude možné příslušného hráče vpustit do rezervované únikové hry (bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části).
1.c Únikové hry provozované QUEST GAMES s.r.o. obsahují napínavé a do určité míry stresující či lekavé prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a daného příběhu a žádný z hráčů se v průběhu trvání únikové hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání každé únikové hry jsou hráči monitorováni zkušeným operátorem dané hry, ten má k dispozici zvukový odposlech a kamerový video online přenos z dané hry.
1.d Každý hráč se účastní v únikové hře na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
1.e Ve hrách jsou užity světelné a laserové efekty, technologie emitující magnetická či elektromagnetická pole. Hráči stvrzují svým podpisem, že byli s tímto obeznámeny a budou dodržovat příslušné předpisy a pokyny, aby během hry nedošlo k ohrožení jejich zdraví viz. bod 2.b. Osoby s kardiostimulátory či obdobnými zařízeními se mohou na konkrétní informace doptat operátora hry. QUEST GAMES s.r.o. se však v každém případě zříká odpovědnosti za jakékoli zdravotní komplikace spojené s touto skutečností.
1.f Pokud by měl jakýkoliv hráč problémy s jakýmkoliv typem srdečního onemocnění či jiným obdobným onemocněním, měl by tento hráč tuto skutečnost sdělit operátorovi před startem únikové hry a zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí pravidlo viz. bod 2.d.
1.g QUEST GAMES s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout vstup potenciálního hráče, který se na základě uvážení operátora či vedení QUEST GAMES s.r.o. bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů.
1.h Pokud bude jakýkoliv hráč úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazeného ceny za hru či její části. QUEST GAMES s.r.o. akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení, ne však úmyslné poškozování zařízení únikové hry.
1.i Hráči jsou povinni si uschovat své osobní předměty a jakékoliv cennosti v uzamykatelných boxech/skříních umístěných v prostorách recepce. QUEST GAMES s.r.o. neodpovídá za škodu za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností, které nebudou umístěny v uzamykatelných boxech.

2. OBCHODNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY

2.a Ceny za hru uvedené na webu QUEST GAMES s.r.o., či v obchodních prostorách QUEST GAMES s.r.o. jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny za únikové hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním čase dané rezervace a v závislosti slevových akcích. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webu QUEST GAMES s.r.o. a k nahlédnutí vždy v obchodních prostorách QUEST GAMES s.r.o.
2.b V případě, že hráč zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí hráče dojde ke změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke zvýšení konečné ceny za hru v daném případě, hráč je povinen vzniklý nedoplatek QUEST GAMES s.r.o. uhradit.
2.c Pozdní příchody na únikovou hru (déle než 5 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění hráče delším než 15 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost hráče a bez nároku na vrácení ceny za hru, či její části. V případě, že má hráč zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše vždy na základě výlučného uvážení operátora či vedení QUEST GAMES s.r.o.
2.d Pokud hráč zruší svou účast méně než 24hodin před zahájením rezervované únikové hry a cenu za hru, nebo její poměrnou část zaplatil, QUEST GAMES s.r.o. je oprávněna hráči naúčtovat částku až do výše celkové ceny hry, jako sankční poplatek za zrušenou rezervaci a tuto částku si započíst vůči hráčem/účastníkem uhrazenému rezervačnímu poplatku/poměrné části. Rušení rezervace řešte telefonicky na čísle +420 735 515 018 (9h-21h).
2.e Hraní v únikové hry není doporučeno osobám mladším 10let. Hráči mladší než 15 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého hráče.
2.f QUEST GAMES s.r.o. si kdykoli vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou hráčem uhrazené ceny za hru.

3. DÁRKOVÉ POUKAZY(vouchery)

3.a Dárkové poukazy (vouchery) vystavené a prodávané QUEST GAMES s.r.o. jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Dárkovým poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží v provozovně QUEST GAMES s.r.o., oprávněn k odehrání jedné únikové hry, dle svého výběru spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím určeným maximálním počtem pro danou hru. Hráči musí splnit podmínky viz. bod 1b.
3.b Vzhledem ke skutečnosti, že QUEST GAMES s.r.o. distribuuje dárkové poukazy i prostřednictvím třetích stran, může se předmět plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění garantovaného těmito VOP. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění z dárkového poukazu, pak platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami.
3.c Dárkové poukazy nelze kombinovat s jakýmikoli dalšími slevami či akcemi vyhlášenými QUEST GAMES s.r.o.

4. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

4.a Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách QUEST GAMES s.r.o. mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku QUEST GAMES s.r.o. a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou vždy na výlučném uvážení a odpovědnost jejich uživatele.
4.b V průběhu poskytování svých služeb bude QUEST GAMES s.r.o. maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů - hráčů. V každém případě však platí, že QUEST GAMES s.r.o. nebude odpovědná za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které QUEST GAMES s.r.o. nemohla očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd.).
4.c QUEST GAMES s.r.o. není odpovědná za jakékoliv chyby, překlepy, nepřesnosti, které se mohou vyskytnout v informacích a materiálech zveřejněných na webových stránkách QUEST GAMES s.r.o. QUEST GAMES s.r.o. nebude rovněž odpovědna za jakékoliv prodlení Internetu či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí.
4.d Webové stránky QUEST GAMES s.r.o. mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích stran a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek QUEST GAMES s.r.o. v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor QUEST GAMES s.r.o. s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních bannerů a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.
4.e Webové stránky QUEST GAMES s.r.o. obsahují tzv. "cookies" za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek QUEST GAMES s.r.o. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách a souhlas se zpracováním osobních údajů.
4.f QUEST GAMES s.r.o. není odpovědná za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek QUEST GAMES s.r.o. a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.
4.g QUEST GAMES s.r.o. není odpovědná za činnost a případné výpadky či omezení bankovních systémů obsluhujících platební systémy a platební bránu napojené na rezervační systém QUEST GAMES s.r.o.
4.h V jakémkoli případě vzniku odpovědnosti QUEST GAMES s.r.o. vůči hráči je výše odpovědnosti omezena výší ceny za hru uhrazené hráčem za použití služeb nabízených QUEST GAMES s.r.o.

5 ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.a Jakékoliv osobní údaje o klientech a hráčích únikových her provozovaných QUEST GAMES s.r.o. jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech QUEST GAMES S.R.O. v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o osobních údajích (“Zákon”).
5.b Jakékoliv osobní údaje získané QUEST GAMES s.r.o. mohou být použity pouze pro potřeb QUEST GAMES s.r.o. a v žádném případě nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě.
5.c Bez výslovného souhlasu hráčů/účastníků, QUEST GAMES s.r.o. používá osobní údaje pouze a v rozsahu umožněném Zákonem, zejména pak ustanoveními § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odstavec 6 Zákona.

V Brně dne 1.11.2017

 
 

Líbí se vám naše hry?
Únikové hry jsou i skvělým dárkem.