GDPR
Souhlas se zpracováním osobních údajů

My v Quest Games bychom vám rádi slíbili nejlepší péči o vaše osobí údaje, kterými pro nás jsou:
1) Jméno a příjmení 2) Telefonní kontakt 3) Emailová adresa.
Tyto údaje zpracováváme pro níže zmíněné účely.

V souladu se zákonem č.110/2019 Sb., v platném znění (zákon o zpracování osobních údajů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů
správcem Quest Games s.r.o., se sídlem Mojmírovo nám. 75/2, Brno (dále také jen „správce“) pro:

1. marketingové účely správce, tj. zejména nabízení služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;

2. účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing);

3. účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci propojenými osobami nebo dalšími subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.
Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení. Udělením souhlasu se rozumí založení objednávky nebo rezervace.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem, zejména prostř. subjektů, které jsou vůči správci propojenými osobami. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.


Zákazník má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Zůstáváte ve hře?
Zanechte nám osobní údaje! Dáme Vám slevu 190 Kč. :)
  Vašim údajům věnujeme nejlepší péči.

   
   
   

  Líbí se vám naše hry?
  Únikové hry jsou i skvělým dárkem.